Екип

Надежда Иванова -управител, учител

Специалист Предучилищна и начална педагогика – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”. Развитие  в областта на предучилищната педагогика, работа с деца от 1 до 7 годишна възраст. Преминала множество обучения в сферата на образованието като “Приказкотерапия или как да създадем позитивна среда в детската градина, ” Откриване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности”, “Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата” , “Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики” и др.

 

Дарина Христова – учител

Специалист Неформално образование-бакалавър, СУ “Св. Климент Охридски”.  Развитие в областта на алтернативните практики за обучение на деца и възрастни, развитие на меки умения, социална педагогика и приобщаващо образование. „Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове.” – Халед Хосейни

 

 

 

 

Инна Атанасова – aсистент учител

Студент специалност Предучилищна и начална педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”. Слънчева, позитивна и самодисциплинирана личност , стремяща се към развитие.

 

 

 

 

  Елица Кръстева – психолог

Специалист Психология-бакалавър ВТУ “Кирил и Методий” и магистър по Социална психология. Работила в Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип. Консултиране и подкрепа на деца, настанени в ЦНСТ-изготвяне на психолого-педагогически характеристики, консултиране на деца в риск и техните семейства, психологическа работа с деца и семейства, оценка, обучение и подкрепа на професионални приемни семейства и приемни деца. Има придобита квалификация “. Участник в различни обучителни програми, свързани с психологическото изследване – когнитивни и проективни методики.

 

 

 

Силвия Филипова – помощник-

възпитател

Позитивна личност с прекрасен подход към децата. Самата тя е майка и разбира детското развитие и  потребности и е готова винаги да откликне на нуждите им.

 

 

 

Благодарим Ви , че избрахте Нас, да се грижим за Вашите деца!